ช่องทางและขั้นตอนการชำระค่าธรรมเนียมบำรุงองค์การบริหารส่วนจังหวัด จากผู้พักในโรงแรม

ช่องทางที่ ๑ ยื่นชำระด้วยตนเองที่กองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดเลย

    ในวันทำการ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ภายในวันที่ ๑๐ ของเดือน พร้อมยื่นเอกสาร แบบ อ บ จ. รร. ๓ แบบ อ บ จ. รร.๖

ช่องทางที่ ๒ ยื่นชำระทางไปรษณีย์

     โดย ธนาณัติ สั่งจ่ายในนาม นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเลย ภายในวันที่ ๑๐ ของเดือน พร้อมส่งเอกสาร แบบ อ บ จ. รร.๓ แบบ อ บ จ. รร.๖ ให้กับองค์การบริหารส่วนจังหวัดเลย โดย จ่าหน้าซองถึง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเลย ตำบลกุดป่อง อำเภอเมือง จังหวัดเลย ๔๒๐๐๐

(ฝ่ายเร่งรัดและจัดเก็บรายได้)

    สำหรับการยื่นชำระทางไปรษณีย์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเลยจะออกใบเสร็จรับเงินให้เมื่อได้รับหลักฐานการชำระเงินค่าธรรมเนียมฯ และเอกสารการยื่นแบบ อ บ จ. รร.๓ แบบ อ บ จ. รร. ๖ จากผู้ประกอบกิจการทางไปรษณีย์เรียบร้อยแล้วเท่านั้น และจะจัดส่งใบเสร็จรับเงินให้ทางไปรษณีย์

    สำหรับการคิดอัตราค่าปรับ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเลยจะยึดวันที่ที่ส่งธนาณัติเป็นเกณฑ์

ช่องทางที่ ๓ ยื่นชำระโดยการโอนเงินภาษีเข้าบัญชีธนาคาร

    เพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ ก ส) สาขาเลย ชื่อบัญชี : องค์การบริหารส่วนจังหวัดเลย บัญชีออมทรัพย์เลขที่ : ๑๓๓-๒-๘๓๑๖๕-๓ โอนเข้าบัญชีธนาคาร ภายในวันที่ ๑๐ ของเดือน

    พร้อมส่งสำเนาเอกสารการโอนเงินภาษี และ แบบ อ บ จ รร.๓ แบบ อ บ จ รร.๖ ให้กับองค์การบริหารส่วนจังหวัดเลย โดยจ่าหน้าซองถึง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเลย ตำบลกุดป่อง อำเภอเมือง จังหวัดเลย ๔๒๐๐๐

***หมายเหตุ – ให้ผู้จัดการโรงแรมนำส่งเงินค่าธรรมเนียมภายในวันที่ 10 ของเดือนถัดไป พร้อมรายละเอียดค่าธรรมเนียมฯ ผู้จัดการใดไม่นำส่งค่าธรรมเนียมต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 3 เดือน หรือปรับไม่เกิน 5,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

ดาวน์โหลดเอกสาร ชำระภาษี

ภาษีน้ำมัน

ภาษีโรงแรม

 

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

Facebook Page

Facebook เพื่อการประชาสัมพันธ์

           

   

อบจ.เลย เพื่อชุมชน  คลื่น 94.00 MHz.

เวลา 12.00 - 13.00 น.


ร้องทุกข์ ร้องเรียน

ตู้ป.ณ. 88 ปณจ.เลย 42000