อํานาจหนาที่ขององคการบริหารสวนจังหวัด จัดระบบบริการสาธารณะ เพื่อประโยชนของประชาชนในทองถิ่นของตนเอง ดังนี้ ที่คณะรัฐมนตรีกําหนด บุคคลอื่นหรือจากสหการ มาตรา ๑๗ ภายใตบังคับมาตรา ๑๖ ใหองคการบริหารสวนจังหวัดมีอํานาจและหนาที่ในการ

(๑)การจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นของตนเอง และประสานการจัดทําแผนพัฒนาจังหวัดตามระเบียบ

(๒)การสนับสนุนองคกรปกครองสวนทองถิ่นอื่นในการพัฒนาทองถิ่น

(๓) การประสานและใหความรวมมือในการปฏิบัติหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

(๔) การแบงสรรเงินซึ่งตามกฎหมายจะตองแบงใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่นอื่น

(๕) การคุมครอง ดูแล และบํารุงรักษาปาไม ที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

(๖) การจัดการศึกษา (๗) การสงเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน

(๘) การสงเสริมการมีสวนรวมของราษฎรในการพัฒนาทองถิ่น

(๙) การสงเสริมการพัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสม

(๑๐) การจัดตั้งและดูแลระบบบําบัดน้ําเสียรวม

(๑๑) การกําจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลรวม

(๑๒) การจัดการสิ่งแวดลอมและมลพิษตาง ๆ

(๑๓) การจัดการและดูแลสถานีขนสงทั้งทางบกและทางน้ํา

(๑๔) การสงเสริมการทองเที่ยว

(๑๕) การพาณิชย การสงเสริมการลงทุน และการทํากิจการไมวาจะดําเนินการเองหรือรวมกับ

(๑๖) การสรางและบํารุงรักษาทางบกและทางน้ําที่เชื่อมตอระหวางองคกรปกครองสวนทองถิ่น

(๑๗) การจัดตั้งและดูแลตลาดกลาง

(๑๘) การสงเสริมการกีฬา จารีตประเพณี และวัฒนธรรมอันดีงามของทองถิ่น

(๑๙) การจัดใหมีโรงพยาบาลจังหวัด การรักษาพยาบาล การปองกันและควบคุมโรค

(๒๐) การจัดใหมีพิพิธภัณฑและหอจดหมายเหตุ

(๒๑) การขนสงมวลชนและบรรเทาสาธารณภัย

(๒๒) การปองกันและบรรเทาสาธารณภัย

(๒๓) การจัดใหมีระบบรักษาความสงบเรียบรอยในจังหวัด

(๒๔) จัดทํากิจการใดอันเปนอํานาจและหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นอื่นที่อยูในเขต และ กิจการนั้นเปนการสมควรใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นอื่นรวมกันดําเนินการหรือใหองคการบริหารสวนจังหวัด จัดทํา ทั้งนี้ ตามที่คณะกรรมการประกาศกําหนด สวนทองถิ่นอื่น และหนาที่ขององคการบริหารสวนจังหวัด

(๒๕) สนับสนุนหรือชวยเหลือสวนราชการ หรือองคกรปกครองสวนทองถิ่นอื่นในการพัฒนาทองถิ่น

(๒๖) การใหบริการแกเอกชน สวนราชการ หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือองคกรปกครอง

(๒๗) การสังคมสงเคราะห และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผูดอยโอกาส

(๒๘) จัดทํากิจการอื่นใดตามที่กําหนดไวในพระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอื่นกําหนดใหเปนอํานาจ

(๒๙) กิจการอื่นใดที่เปนผลประโยชนของประชาชนในทองถิ่นตามที่คณะกรรมการประกาศกําหนด

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

Facebook Page

Facebook เพื่อการประชาสัมพันธ์

           

   

อบจ.เลย เพื่อชุมชน  คลื่น 94.00 MHz.

เวลา 12.00 - 13.00 น.


ร้องทุกข์ ร้องเรียน

ตู้ป.ณ. 88 ปณจ.เลย 42000